Make your own free website on Tripod.com
  HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL COROD

Prima pagina
Contact

 

HOTARAREA NR.46 din 22.12.203.
Privind: privind adoptarea bugetului local al comunei Corod,judetul Galati,pe anul 2004;
Initiator:prof.Ioan Savastre,primarul com. Corod,jud. Galati;
Nr. si data depunerii proiectului :4116/11.12.2003;
Consiliul local al comunei Corod,judetul Galati ;
Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului; raportul de specialitate nr.4133/12.12.2003 intocmit de d-na Duma Susana, inspector contabilitate impozite si taxe locale, avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Corod;
Avand in vedere Hotararea nr.402/ 19.12.2002 a Consiliului judetului Galati;
Avand in vedere pevederile art.19 si 20,alin. (2) lit.d din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale;
Avand in vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr.507/2003;
Avand in vedere prevederile art.38,alin. (1),lit.d din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;
In temeiul art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

HOTARASTE:
Art.1.- Se aproba bugetul local al comunei Corod , judetul Galati pe anul 2004 care,cuprinde:
CAP.I.Venituri - 17 860 000 mii lei;
din care venituri proprii - 6 110 000 mii lei;
cote si sume defalcate din impozitul pe venit - 5 287 000 mii lei;
CAP.II.Cheltuieli-17 860 000 mii lei;
Art.2.-Primarul comunei va duce la indeplinire dispozitiile prezentei;
Secretarul comunei va aduce la cunostinta publica aceasta hotarare.


HOTARAREA NR.47 Din 22.12.2003
Privind:stabilirea componentei comisiei de licitatie in vederea achizitionarii unui utilaj (buldozer) folosit-in stare de functionare, pentru repararea si intretinerea drumurilor comunale;
Initiatori consilierii :Floares Florentina si Sarghe Costinel ;
Nr. si data depunerii proiectului :4022/5.12.2003 ;
Consiliul local al comunei Corod,judetul Galati
Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului;
Avand in vedere raportul de specialitate inregistrat sub nr.4038/512.2003 intocmit de secretarul comunei;
Avand in vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Corod;
Avand in vedere Hotararea nr. 37/13.11.2003 a Consiliului local Corod privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea achizitionarii unui utilaj(buldozer) folosit-in stare de functionare, pentru repararea si intretinerea drumurilor comunale
Avand in vedere prevederile art.20(1) din Hotararea Guvernului nr.461/9 mai 2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonatei de urgenta nr.60/2001 ,prevederile art.3 ,lit''a'', art. 9(1),lit.a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.60/25.04.2001 privind achizitiile publice;
In temeiul art.46 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ;

HOTARASTE:
Art.1.- Se stabileste componenta comisiei de licitatie in vederea vanzarii unor bunuri care apartin domeniului privat al comunei Corod, in urmatoarea componenta :
-Savastre Ioan-primarul comunei;
-Carjeu Vasile-viceprimarul comunei;
-Duma Susana-Referent -Compartiment finaciar-contabil;
-reprezentantul Directiei Generale a Finantelor Publice Galati ;
-Rotaru Eugen - consilier local ;
-Ratu Maria-consilier local ;
-Costea Giorgica-delegat satesc in Consiliul local;
-Caraus Dumitru-consilier local ;
Art.2.-Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare.


HOTARAREA NR.48 Din 22.12.2003
Privind stabilirea veniturilor medii lunare minime ce se pot obtine din vanzarea terenurilor, cladirilor, spatiilor locative sau a altor bunuri, mobile ori imobile, precum si stabilirea veniturilor medii lunare minime ce se pot obtine din utilizarea terenurilor, cladirilor, spatiilor locative sau a altor bunuri, mobile ori imobile.
Initiator: Savastre Ioan, primar al comunei Corod;
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului:4022/5.12.2003 ;
Consiliul local al com. Corod, judetul Galati ;
Avand in vedere expunerea de motive a initiator si inregistrata la nr.;
Avand in vedere raportul de specialitate inregistrat la nr.4038/5.12.2003;
Avand in vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert, amenajarea teritorului si urbanism;
Avand īn vedere prevederile art. 8, alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si prevederile art. 15 din Hotarārea Guvernului nr. 1099/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
Avānd īn vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. "s", din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;
Īn baza art. 46, alin. 1, din Legea nr. 215/23 aprilie 2001 privind administratia publica locala;

HOTARASTE:
Art. 1. In vederea calcularii drepturilor banesti cuvenite beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind `venitul minim garantat se stabilesc veniturile medii lunare minime ce se pot obtine din vanzarea terenurilor, cladirilor, spatiilor locative sau a altor bunuri, mobile ori imobile, precum si stabilirea veniturilor medii lunare minime ce se pot obtine din utilizarea terenurilor, cladirilor, spatiilor locative sau a altor bunuri, mobile ori imobile potrivit anexelor nr. 1 si nr. 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Cu aducerea la īndeplinire a prevederilor prezentei hotarāri se īmputerniceste primarul comunei Corod.
Art. 3. Secretarul com. Corod, jud. Galati va asigura transmiterea si comunicarea prezentei hotarāri.


 
Prezentare Istoric Realizari Proiecte Echipa